'Voor een plezantere stad'

Stichting Constructieve Projecten

Ten behoeve van het ondersteunen van projecten van sociëteit De Constructieve en van projecten van derden heeft de sociëteit in 2010 een stichting opgericht. In deze stichting zijn in eerste instantie ingebracht het fonds Burgerschapsbus en het fonds Stadsgezichten. De stichting is erkend als ANBI-instelling. Het RSIN-nummer is 822493147.

Naam

De stichting draagt de naam: Stichting Constructieve Projecten Utrecht. Zij heeft haar zetel in de stad Utrecht.

Handelsregister

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 50001841.

Adres

Het postadres van de stichting is Pelikaanweg 14, 3985 RZ Werkhoven.
Telefoon 0343-55 16 20
E-mail: stichting@constructieve.nl

Doelstelling

De stichting heeft tot doel het verwerven, beheren, bestemmen en uitkeren van gelden bestemd voor projecten met een algemeen maatschappelijk en/of cultureel doel ten behoeve van de stad Utrecht en haar inwoners, het bevorderen van projecten die tot doel hebben van Utrecht een plezantere stad te maken, en het bevorderen van projecten van de Utrechtse Sociëteit ‘De Constructieve’.

Beleidsplan

De stichting beraadt zich eenmaal per jaar op nieuwe projecten. Daartoe laat de stichting zich onder meer informeren door Sociëteit de Constructieve. Uit het fonds Burgerschapsbus, dat vrijwel geheel wordt gevuld door bijdragen van leden van deze sociëteit, keert de stichting bedragen uit aan Utrechtse doeleinden.
Voor de financiering van grotere projecten kan de stichting een beroep doen op fondsen en particuliere sponsoren.  Hier vindt u het meest recente beleidsplan.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Voorzitter: vacant
  • Norbert Telders, secretaris
  • Jan Lucas van Koppenhagen, penningmeester
  • Ben Martens, lid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
Het bestuur is alleen bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of anderszins verbindt als alle in functie zijnde bestuurders daarmee instemmen.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de stichting komt toe aan het bestuur, alsmede aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Jaarverslag

Het meest recente jaarverslag vindt u hier.

Financieel jaarverslag

Hier vindt u het meest recente financiële jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten  plus de begroting.

Een toelichting op de stukken vindt u hier.

Welkom

De Utrechtse Sociëteit De Constructieve tracht met allerhande initiatieven van Utrecht een “Plezantere Stad” te maken.  Wilt u meer weten? Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.